SIKKERHET I BARNEHAGEN

I Geitastova barnehage ønsker vi å ta sikkerheten til barn og voksne på alvor. Vi har internkontrollsystem som fungerer og blir fulgt opp med tilsyn.

Gjennom HMS rutiner og oppfølging har vi fokus på sikkerheten til barn og personal. I internekontrollsytemet som bygger på PBL Mentor sitt HMS system utviklet for barnehager, har vi rutiner for mange ulike situasjoner og hendelser. Dette gjelder forhold inne og ute, i forhold til vedlikehold av bygg og utelekeplass, samt bemanning og personal. Alle ansatte må levere tilfredstillende politiattest.

Det viktigste er å ivareta og sikre at barna er trygge i barnehagen.

Ute er det rutiner for telling av barna med korte intervaller, Antall voksne som er sammen om tilsyn ute i forhold til barnegruppen. Personal som har ekstra ansvar for tilsyn bak "haugen", ut mot veien. Rutine med å kontrollerer uteområde på morgenen. Det iverksettes noen ganger ekstra tiltak når problemstillinger kommer opp og blir vurdert, Eksempel ble gjerde ut mot vei hevet en del i fjor for å vanskeliggjøre at barn klatrer over selv eller at personer løfter dem over. Det er rutiner utarbeidet i forhold til brannalarm. Barnehagen har egne beredskapsplaner i forhold til andre situasjoner.

Vi har pedagoger som er tilstede mye i barnehagen, dette er med å øke sikkerheten for alle. Dette betyr at personal går veldig lite alene som bemanning på hver avdeling morgen og ettermiddag. Det skal alltid være et minimum voksne på huset, selv om barn er for seint hentet.

To og to avdelinger deler på bad, dette er både positivt og negativt. Badene er utstyrt med stort vindu som gir innsyn, samt dør fra begge sider. Dette øker tilstedeværelsen og sikkerheten for barn og personal.

Vi ønsker å ta sikkerhet på alvor uten å forby, hindre utfoldelse og utvikling.